15-Mar-2010พ.ต.อ.จำเริญ หวลธรรม
ผกก.สภ.บางมูลนาก.

แจ้งเว็บไซด์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
< ริสืบค้ข้มู >
By Google
ตามหนังสือ ภ.จว.พิจิตร ที่ พจ ๐๐๑๖.๒๑/๗๒ ลงวันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๕๒ ให้ลงข้อมูลผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ตามสั่งการนัยหนังสือ ภ.๖ ที่ พจ ๐๐๒๑.๑๓๑/๒๐๘ ลงวันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๕๒ สภ.บางม ูลนาก มีข้อมูลดังกล่าว คือ
ลำดับ
ชื่อ สกุล ผู้ประกอบการ
สถานที่
ประเภท
นายทองดี กล่ำน้อย ร้านปลาแม่น้ำลุงอึ่ง ๖๓/๖ ต.บางมูลนาก
ร้านคาราโอเกะ
นางหนูแดง เสนคราม ร้านเอร็ดอร่อย ๑๗๐/๒ ต.บางมูลนาก
"
น.ส.ทะนง คำนนท์ ร้านสวรรค์ริมทาง ๙ ม.๘ ต.หอไกร
"
นายเศรษฐศิริ แหลมทอง ร้านแหลมทอง ๑๒๐/๔ ม.๕ ต.หอไกร
"
นางราตรี มณีโชติ ร้านแอ๊ดปลาเลิศรส ๑๘/๒ ม.๒ ต.เนินมะกอก
"
นางเสาวภา แสนสิทธิราช ร้านครัวไทย ๕๓/๘ ม.๑ ต.เนินมะกอก
"
นางปิยาภรณ์ พรมมา ร้านต้นน้ำ ๑๗/๑๓ ม.๙ ต.หอไกร
"
นางสมคิด บุญสวัสดิ์ ร้านลูกเกตุ ๑/๒๔ ม.๙ ต.หอไกร
"
น.ส.รจนา ผูกพรม ร้านครัวรจนา ๗ ม.๒ ต.เนินมะกอก
"
๑๐
นางมาลัย จาดฤทธิ์ ร้านมาลัย ๒๙/๑๙ ม.๘ ต.หอไกร
"
๑๑
น.ส.ยุพิน สุรมรรคา ร้านน้องนิว ๗๑ ม.๘ ต.หอไกร
"
๑๒
ทัศย์ณีวรรณ

ฤทธิ์คง

ร้านไม้หอม ๔๕/๔ ม.๑ ต.เนินมะกอก
"
๑๓
นางวราภรณ์ บุญมี ร้านอาร์มมี่เทเลคอม ๑๓/๓-๔ ต.บางมูลนาก
บริการโทรศัพท์มือถือ
๑๔
นางกิมวา อรุณเจริญยิ่ง ร้านเปาโลโฟน ๑๐ ซ.ศักดิ์นิเทศ ต.บางมูลนาก
"
๑๕
นายธีรชัย ก้าวสมบัติ ร้านดีโฟน ๓๒๖/๑๑ ต.บางมูลนาก
"
๑๖
นายกานต์ คูหา ร้านเลิฟโฟน ๑๖๑/๓ ต.บางมูลนาก
"
๑๗
นายภาณุวัฒน์ ยุทธนาระวีศักดิ์ ร้านเดอะเบสเทเลคอม ๐๑/๔๘ ม.๙ ต.หอไกร
"
๑๘
นายประยุทธ ประดิษฐ์รัตนกิจ ร้านบุ่งคิ้งมิวสิค ๒๔๒/๑๙ ถ.ประเวศน์เหนือ
"
๑๙
น.ส.สุพัทรา ประชารัตน์ ร้านไลอ้อน วีซีดี ๑๕๕ ถ.ประเวศน์เหนือ
"
๒๐
นางจินดา จันทร์สกุลวงศ์ ร้านเบญซีดีเกม ๒๔๒/๒๓ ถ.ประเวศน์เหนือ
ร้านเกม
๒๑
นายไพโรจน์ เงาวัลลโภ ร้านซุปเปอร์เกม ๒๘๓/๘ ถ.ประเวศน์เหนือ
"
๒๒
นายพิศิษฐ์ ไวสาริกรรม ร้านเอกเกม ๕๖/๑๐ ถ.ประเวศน์ใต้
"
๒๓
น.ส.กรกช น้อยอ่ำ ร้านต้นอ้อ ๑๐-๑๒ ถ.ภูมิบาล ต.บางมูลนาก
ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต
๒๔
นางสุพรรณษา ช่วยชู ร้านเปิ้ลเกม ๑๙๐ ถ.ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก
ร้านเกม
๒๕
นางสมพร ยาฤทธิ์ ร้านสปิริตเกม ๔๖ ม.๖ ต.วังตะกู
"
๒๖
น.ส.เดือนเพ็ญ เชิดชน ร้าน MSM GAME ๑๐๗ ม.๑๑ ต.วังตะกู
"
๒๗
นายช้อน มั่นรักคง ร้าน ตา ยายเกม ๙๐ ม.๑ ต.บางไผ่
"
๒๘
นายวิสิทธิ์ นิ่มจันทร์ ร้านเพื่อนเกม ๑๗/๔ ต.บางมูลนาก
"
๒๙
นายศาสตรา อินทร์น้อย ร้านฟลุ๊คเกม ๒๔/๙๔ ต.บางมูลนาก
"
๓๐
นายกฤษณา สิตานนท์ ร้านดีดีเน็ตแอนด์เกม ๒๔/๙๔ ต.บางมูลนาก
ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต
๓๑
นายประทีป คงสิงห์ ร้านพัชรีคอม ๑/๑๒๙ ม.๙ ต.หอไกร
ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต
๓๒
นายระวิโรจน์ ตระการศิริ ร้านเอสอาร์ที ๒๔/๘๑ ถ.ประเทืองถิ่น

ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต

จ.ส.ต.อำนาจ โพนทยะประสูติ : ข้อมูลผู้ใช้งานลิขสิทธิ์
ด.ต.บุญมาก ศิริวรรณ : บันทึก
ตุลาคม ๒๕๕๒
เอกสารอิเลคทรอนิกส์
ระบบควบคุมเชิงประจักษ์ Scorecard Cockpit Enterprise
< สอบข้มู >
< ชื่มโยตำ >
<เวสักั.จ.พิจิ>
< เวจังวัพิจิ >
<เวบใอำเภมู>
แจ้งเบาะแสอาชญากรรม
<< นังสือพิพ์ >>
<< ทัน์ >>
<< Link ที่น่า >>  
ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
จำนวนผู้ชมี้ คน
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ จอภาพขนาด 800x600
ตัวอักษรขนาด Medium (เลือกเมนู View> Text Size> Medium) Create : 16/05/2546
ที่ตั้ง ๒๗ ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐
โทร.๐-๕๖๖๓-๑๒๔๒, ๐-๕๖๖๓-๑๑๐๓ และ ๑๙๑ โทรสาร ๐-๕๖๖๓-๑๐๒๒
http://bangmulnak.police.go.th Email:[email protected]
พัฒนาโดย Pol.Sen.Sgt.Maj.Bunmark Siriwan E-mail:[email protected]